Մի մարդ քնում է

ØÇ Ù³ñ¹ ·ÝáõÙ ¿ ³ÕµÇõñÇó çáõñ ËÙ»Éáõ, ï»ëÝáõÙ ¿ª çáõñÁ ß³ï ¿ ë³éÝ, ³ëáõÙ ¿.
– ²°Û ³ÕµÇõñ, ¿¹ ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë…
²ÕµÇõñÝ ³ëáõÙ ¿.
– ¿ áõÅ»Õ »Ùª ÇÝãá±õ »ñÏÇÝùÝ ÇÝÓÝÇó çáõñ ¿ í»ñóÝáõÙ:
سñ¹Á ݳÛáõÙ ¿ í»ñ áõ ³ëáõÙ ¿.
– ²°Û »ñÏÇÝù, ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë:
– ¿ áõÅ»Õ »Ùª ÇÝãá±õ ³ÝÓñ»õÇÝ ã»Ù ϳñáÕ å³Ñ»É:
– ²°Û ³ÝÓñ»õ, ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë:
– ¿ áñ áõÅ»Õ »Ùª ÇÝãá±õ ¿ ÑáÕÝ ÇÝÓ ÏáõÉ ï³ÉÇë:
– ²°Û ÑáÕ, ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë:
– ¿ áñ áõÅ»Õ »Ùª ÇÝãá±õ ¿ ËáïÝ ÇÝÓ Í³ÍÏáõÙ:
– ²°Û Ëáï, ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë:
– ¿ áñ áõÅ»Õ »Ùª ÇÝãá±õ ¿ áã˳ñÝ ÇÝÓ áõïáõÙ:
– ²°Û áã˳ñ, ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë:
– ¿ áñ áõÅ»Õ »Ùª ÇÝãá±õ ¿ Ùë³·áñÍÝ ÇÝÓ ÙáñÃáõÙ:
– ²°Û Ùë³·áñÍ, ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë:
– ¿ áñ áõÅ»Õ »Ùª ÇÝãá±õ ¿ ÙáõÏÁ ßáñ»ñë ÏñÍáõÙ:
– ²°Û ÙáõÏ, ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë:
– ¿ áñ áõÅ»Õ »Ùª ÇÝãá±õ ¿ ϳïáõÝ ÇÝÓ µéÝáõÙ, áõïáõÙ:
– ²°Û ϳïáõ, ÇÝãù³¯Ý áõÅ»Õ »ë:
– ²Ûá°, áõÅ»Õ »Ù, ³Ù»Ý³áõÅ»ÕÝ »Ù, ÙÏÝ»ñÇ ³ÑÝ áõ ë³ñë³÷Ý
է

Նյութը Հայաստանից տրամադրել է  անանուն մի ընթերցող

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


siete + = 12