Մամուլի հաղորդագրություն ՌԱՀՀԿ-ի սեմինար-դասընթացների մասնակիցներին ողջունել է Րաֆֆի Հովհաննիսյանը

28 սեպտեմբերի 2011թ., Երեւան: Սեպտեմբերի 16-իցՌազմավարականեւազգայինհետազոտություններիհայկականկենտրոնի (ՌԱՀՀԿ) երիտասարդականդպրոցիծրագրիշրջանակներումմեկնարկելէ «Հայաստանումքաղաքացիականհասարակությանկայացմանեւսահմանադրականպետությանձեւավորմանհիմնախնդիրները. Նորմարտահրավերներ» խորագրովսեմինարդասընթացներիշարքը:

Սեպտեմբերի 23-ինտեղիունեցավ «Հայաստանումսահմանադրականպետությանձեւավորմանխնդիրը» թեմայովհերթականդասախոսությունը, որըվարումէրՌԱՀՀԿփորձագետՍարոՍարոյանը:

ԴասընթացիմասնակիցներինողջունեցեւՀայաստանիանկախության 20-ամյակիառիթովնրանցշնորհավորեցՀՀարտաքինգործերիառաջիննախարար, ՌԱՀՀԿհիմնադիրՐաֆֆիՀովհաննիսյանը:

Ինչպեսհաղորդվելէ, անվճարհիմունքներովկանցկացվեն 12 սեմինարդասընթացներ` շաբաթըմեկանգամհաճախականությամբ: Պարապմունքներինկարողենմասնակցելնաեւհասարակականքաղաքականխնդիրներովհետաքրքրվողերիտասարդները` ազատունկնդրիկարգավիճակով:

Ռազմավարականեւազգայինհետազոտություններիհայկականկենտրոնը 1994թ. հիմնադրելէՀՀառաջինարտգործնախարարՐաֆֆիԿ. Հովհաննիսյանը՝արժանանալովհայաստանյանեւՍփյուռքիաջակիցներիլայնշրջանակներիզորակցությանը: Հետեւելովհամաշխարհայինզարգացումներին, գիտելիքներիհիմքերխարսխելով, հանրությանհետերկխոսությունծավալելով՝Կենտրոնըհետխորհրդայինտիրույթումհանդեսէգալիսորպեսերկրաքաղաքականստեղծագործականմտածողությունձեւավորողեւմիջազգայինմիջավայրիհամապարփակընկալմանընպաստողուժ: ՎերջինշրջանումԿենտրոննառաջնահերթտեղէհատկացնումտարածաշրջանայինանվտանգությանուհամագործակցության, քաղաքացիականկրթության, պետությանեւազգիհամարվճռորոշ՝ներքինուարտաքինքաղաքականություններիկիրառականհետազոտությանը:

ԼրացուցիչտեղեկություններիհամարկարողեքդիմելՌԱՀՀԿ՝Երեւան, Երզնկյան 75, հեռախոս՝ (37410) 528-780 կամ 274-818, հեռապատճեն՝ (37410) 52-48-46, էլ. փոստ՝ [email protected] եւ [email protected],

կայքէջ՝ www.acnis.am:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


siete − 7 =